ANBI

Onze gemeente beschikt over een ANBI beschikking, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Wij zijn geregistreerd met RSIN nummer 813750866.

De Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk heeft een eigen kerkgebouw aan de
Van Riemsdijklaan 1, 1945 XM, in Beverwijk.

Het postadres van de gemeente is:
Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk
T.a.v. de kerkenraad
p/a Cannenburg 58
1965 BK Heemskerk

Onze identiteit

Vrije Evangelische Gemeente ‘Het Anker’ Beverwijk 

 Het anker is het symbool van stevigheid, veiligheid en hoop. Als het anker in vaste grond ligt, wordt verhinderd dat een boot op de rotsen slaat.

Het is ook een symbool van standvastigheid, vastberadenheid en trouw.

In de bijbel lezen we:

‘Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel’ (Hebr. 6:19)

Jezus Christus is ons voorgegaan naar de hemel, Hij heeft de toegang naar God geopend. Hij is onze hoop en zekerheid. Bij Hem zijn we veilig! Hij is ons anker. En dat wil Jezus ook zijn voor mensen om ons heen. Wij hopen dat mensen Jezus als anker voor hun ziel zullen vinden en dat zij bij ons een plek zullen vinden om dat te ontdekken.

De gemeente beschikt over een beginselverklaring en huishoudelijk reglement. Hierin is onder andere het navolgende doel van de gemeente vastgelegd:

Het doel van de gemeente is om, onder leiding van de Heilige Geest te getuigen van het verlossingswerk van Jezus Christus en de komst van het Koninkrijk van de God te verkondigen.

Waarom bestaan we als gemeente? (missie)

Ontmoeting met God

Oog voor elkaar

Open voor mensen om ons heen

Waarvoor staan we als gemeente? 

Jezus staat centraal

We geloven in Jezus die voor ons gestorven en opgestaan is. We hebben een levende Heer die Zijn hand naar ons uitstrekt en een relatie met ons wil aangaan door de Heilige Geest. Zo mogen wij leven in verbondenheid met God de Vader, onze Schepper.

 

We hebben aandacht voor elkaar

Onze gemeenschap wordt gekenmerkt door onderlinge betrokkenheid en door een informele en gastvrije sfeer.

 We bieden maatwerk

We bieden een (geestelijk) thuis aan mensen van diverse achtergronden. We zijn er voor mensen die God zoeken en die met Hem op weg zijn of opnieuw met Hem op weg willen gaan. We zijn er sterk in om aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben om zich te ontwikkelen in het geloof.

We delen van wat God ons geeft.

We bieden praktische hulp aan mensen dichtbij en ver weg.

Onze activiteiten

We organiseren een groot aantal activiteiten binnen onze gemeente voor jong en oud. Om aan deze activiteiten deel te nemen hoeft u niet direct lid te zijn.

Naast de activiteiten die wij binnen onze gemeente organiseren, hebben we ook contacten met andere kerken en gemeenten en werken we samen om Gods liefde door te geven.

Voor het bezoekwerk aan de ouderen en mensen die behoefte hebben aan sociale contacten hebben we binnen de gemeente een wijkteam en een pastoraal team. Zij worden in het bezoekwerk ondersteund door de kerkenraad.

We zijn blij met de kinderen en jongeren in onze gemeente. Voor hen hebben we een eigen programma wat afgestemd is op hun belevingswereld. We vinden het belangrijk dat zij een veilige plek hebben waar zij hun vragen kunnen stellen. Daarnaast vinden we het waardevol als ouders met elkaar in gesprek gaan over vragen rondom geloofsopvoeding.

Voor de volwassenen bieden we naast de zondagse dienst een gespreksprogramma aan in de vorm van Gemeente Groei Groepen.

We verlangen ernaar meer zichtbaar te zijn in onze woon- en kerkelijke omgeving. Hiervoor organiseren we activiteiten die toegankelijk zijn voor mensen die contact zoeken of nieuwsgierig zijn naar wie God is of wat geloof voor ons betekent.

Ook bieden we maatwerk bij persoonlijke vragen die mensen hebben over geloof of op pastoraal vlak. Zo willen we een veilige omgeving bieden waarin we naar iemand kunnen omzien.

Naast persoonlijke contacten, vinden we het ook belangrijk organisaties te ondersteunen die betekenisvol zijn voor mensen die om wat voor reden hulp nodig hebben.  Binnen de gemeente zamelen we geld in voor een aantal christelijke goede doelen. Daarnaast zijn we actief bij de Schoenendoosaktie en een goederenaktie voor de Oekraïne.

Voor onze activiteiten beschikken we over een eigen kerkgebouw aan de Van Riemsdijklaan 1, 1945 XM, in Beverwijk.

Bestuurlijk

Bestuurlijk wordt onze gemeente geleid door een kerkenraad, die wordt gekozen door de leden van onze gemeente. De kerkenraadsleden krijgen geen financiële vergoeding voor dit werk. Binnen de kerkenraad kennen we de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester. De taken binnen de kerkenraad worden in onderling overleg verdeeld.

Jaarlijks wordt tijdens een algemene ledenvergadering verantwoording afgelegd aan de leden van het gevoerde beleid.

De benodigde gelden voor het in stand houden van de gemeente worden bijeengebracht door de leden en vrienden van de gemeente door middel van giften en collectes. De gleden worden beheerd bij de Rabobank via een betaal- en spaarrekening.

Conform artikel 27 wordt inzake het financiële beleid verantwoording afgelegd aan de leden tijdens een jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt de exploitatierekening van het afgelopen verslagjaar gepresenteerd en toegelicht. Daarnaast wordt de begroting van het komende jaar toegelicht en wordt gevraagd of de leden hiermee akkoord gaan. Hierin worden de bestedingen van de gemeente opgenomen. Voor incidentele uitgaven die 10% van de begroting te boven gaan, moet door de algemene ledenvergadering goedkeuring worden verleend.

We beschikken over een ANBI verklaring en volgen in de financiële verantwoording de richtlijnen die we hierbij via het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken zijn verstrekt. Daarnaast beschikken we over een protocol inzake privacywetgeving.

Onze gemeente is verantwoordelijk voor haar eigen beleid maar we weten ons verbonden met andere Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland. Deze heeft tot doel om onder leiding van de Heilige Geest te getuigen van het verlossingswerk van Jezus Christus en de komst van het Koninkrijk van God te verkondigen.

Beverwijk, herzien februari 2023

Een beknopte weergave van de financiële gegevens treft u hierbij aan:

Ons gebouw is inclusief de grond volledig in eigendom. Op het onroerend goed is geen hypotheek gevestigd. Onder de pastorale kosten worden de kosten voor een eigen predikant of pastoraal werker verantwoord. Hiervoor wordt het beloningsbeleid gevolgd conform de Stichting Rechtspositie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeente. Dit is ook de enige betaalde functie in de gemeente, alle overige taken worden op basis van vrijwilligerswerk uitgevoerd. Daarnaast zijn de onder pastorale kosten de kosten opgenomen voor gastsprekers die op zondag voorgaan in de dienst.
Onder algemene kosten worden de kosten verantwoord voor lidmaatschappen en kosten voor drukwerk, bank- en communicatiekosten.
Onder de gemeente kosten worden de kosten verantwoord die betrekking hebben op de activiteiten in de gemeente, zoals het evangelisatiewerk, kinderwerk en diaconie.

Jaarverslag 2022